LK Systems Verkkosivustomme Suomi
Sulje

Verkkosivustomme

Yleiset myynti- ja toimitusehdot

1. SOVELTAMISALA

1.1 Näitä myynti- ja toimitusehtoja sovelletaan LK Systems Oy:n tekemiin tarjouksiin ja sen asiakkailta saamiin tilauksiin. LK Systems Oy, joka toimii tuotteiden myyjänä, käytetään jäljempänä nimitystä myyjä. Myyjän asiakkaasta, joka toimii tuotteiden ostajana, käytetään jäljempänä nimitystä ostaja. Myyjästä ja asiakkaasta käytetään yhdessä nimitystä osapuolet. Osapuolet sitoutuvat noudattamaan tässä esitettyjä myynti- ja toimitusehtoja, mikäli muuta ei ole erikseen kirjallisesti sovittu.

1.2 Sopimus katsotaan aina solmituksi näillä ehdoilla, kun myyjä on kirjallisesti vahvistanut ostajan tilauksen, vaikka ostaja toimittaa myyjälle omat ostoehtonsa, tai viittaa niihin tilauksessa tai muussa yhteydessä, ilman että myyjän tarvitsee erikseen vastustaa ostajan ostoehtojen soveltamista.

1.3 Nämä toimitusehdot ovat voimassa 31.5.2023 alkaen ja ne korvaavat kaikki aikaisemmat LK Systems Oy:n myynti- ja toimitusehdot.


2. TARJOUS

Myyjän kirjallinen tarjous on voimassa tarjouspyynnössä ilmoitetun ajan, ellei myyjä ole tarjouksessaan toisin ilmoittanut. Muutoin myyjän tarjous on voimassa yhden kuukauden tarjouksen päiväyksestä.


3. ASIAKIRJAT

Sopijapuolen luovuttamat piirustukset, tiedostot ja muut tekniset asiakirjat pysyvät hänen omaisuutenaan. Asiakirjoja ei ilman sopijapuolen suostumusta saa käyttää tai jäljentää eikä niistä saa antaa tietoja kolmannelle muussa kuin kyseisen toimituksen toteuttamiseen liittyvässä tarkoituksessa.


4. TOIMITUSTA KOSKEVAT TIEDOKSIANNOT

Sopijapuolten tulee ilmoittaa toisilleen se henkilö ja/tai yksikkö, joka vastaanottaa toimitusta koskevat tiedoksiannot.


5. TOIMITUKSELLE ASETETTAVAT VAATIMUKSET

5.1 Mikäli sopijapuolten välisessä sopimuksessa viitataan tuoteluetteloon tai muuhun tuotteesta annettuun tietoon, tavaran tulee olla niissä annettujen tuotetietojen mukainen.

5.2 Tavaran tulee täyttää toimitusajankohtana voimassa olevat lakien ja muiden säädösten määräykset ja vaatimukset sekä lisäksi muut ehdot, joihin sopijapuolten välisessä sopimuksessa vedotaan. Jos tällaisia määräyksiä tai ehtoja muutetaan myyjän tarjouksen jälkeen, sopimusta pitää muuttaa, mikäli muutos vaikuttaa kustannuksiin, toimitusaikaan tai muihin sopimusolosuhteisiin.


6. ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET

Myyjän on aina toimitettava tavaraan liittyvät asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet sekä sellaiset todistukset ja laatuasiakirjat, jotka ovat tarpeen tavaran käyttöönottoa varten.


7. LAADUN VARMISTUS

7.1 Myyjän on noudatettava sopimusasiakirjoissa edellytettyä laadunvarmistusta.

Jos ostajalla tai ostajan tilaajalla on sellaisia laatu- tms. määräyksiä, jotka estävät myyjän henkilökunnan pääsyn asennuspaikalle, ostajan on tiedotettava näistä määräyksistä myyjälle ennen sopimuksen solmimista.

7.2 Myyjä edesauttaa ostajan tilaajan mahdollisuuksia saada tietoa myyjän käyttämien tavaran valmistajien laadunvarmistuksesta ja mahdollistamaan ostajan tilaajan edustajan ja valvojan käynnit myyjän käyttämien tavaran valmistajien tuotantolaitoksissa.

7.3 Myyjä huolehtii siitä, että tavaraan on saatavilla varaosia ja huoltopalveluita sen tavanomaisena käyttöaikana. Mikäli varaosien tai huollon saatavuudessa on myyjän tiedossa olevia rajoituksia, myyjän on ilmoitettava näistä ostajalle jo ennen kaupan solmimista.

8. VASTUU ASIAKIRJOJEN OIKEELLISUUDESTA

Kumpikin sopijapuoli vastaa toimittamiensa suunnitelmien ja asiakirjojen sekä niiden perusteina olevien tietojen oikeellisuudesta ja sovitun suunnitelma-aikataulun noudattamisesta.

 

9. KAUPPAHINTA

9.1 Hinta on kiinteä kysytylle erälle tai määrälle, jollei näissä toimitusehdoissa tai kirjallisesti ole toisin sovittu.

9.2 Kauppahinta ilmoitetaan verottomana. Kauppahintaan lisätään arvonlisävero kulloinkin voimassa olevan verokannan mukaan.

 

10. KULJETUS JA VAKUUTUS

Rahdinkuljettaja on vastuussa tavaran katoamisesta, vähentymisestä tai vahingoittumisesta sen kuljetettavaksi ottamisen ja luovuttamisen välisenä aikana. Tätä vastuuta on rajoitettu koskien lähettäjän/ vastaanottajan laiminlyöntiä tai olosuhteita, joita rahdinkuljettaja ei ole voinut välttää tai sen seurauksia ehkäistä, sekä muuta kuljetukseen liittyvää erityistä vaaraa. Maksimi korvausmäärä 20 €/ nettorahtikilo. Luovutuksen viivästymisestä suoritettava korvaus on enintään rahtia vastaava määrä.

 

11. TAVARAN TOIMITUSKUNTO JA PAKKAUS

11.1 Tavaran on lajiltaan, määrältään, laadultaan, muilta ominaisuuksiltaan sekä pakkaukseltaan ja koodausmerkinnöiltään vastattava sitä, mitä on sovittu.

11.2 Hinnat eivät sisällä pakkauksia tehtaiden vakiopakkauksia lukuun ottamatta. Vakiopakkauksena ei pidetä myyjälle palautettavia esineitä, kuten keloja, lavoja ja pulloja. Myyjä veloittaa ostajan vaatimat erityiset tavaran pakkaus- ja suojauskustannukset erikseen.

 

12. OSTAJAN MYÖTÄVAIKUTUSVELVOLLISUUS

12.1 Ostajan velvollisuutena on huolehtia kuorman purkamisesta.

 

12.2 Ostaja vastaa tavaran vastaanottopaikalle johtavan tien ajokelpoisuudesta sekä siitä. että työmaatiet ovat sellaisessa kunnossa, että sovittu kuljetuskalusto voi niillä esteettä liikkua ja että tavaran vastaanottopaikka on asianmukaisessa kunnossa.

12.3 Mikäli tavaran kuormasta purkaminen edellyttää tavanomaisesta poikkeavia nostolaitteita, ostajan pitää huolehtia tästä omalla kustannuksellaan, ellei toisin ole sovittu. Myyjän tulee ilmoittaa ostajalle, jos ja milloin tällaista nostolaitetta tarvitaan, paitsi silloin, kun erityisistä syistä on selvää, ettei tällaista ilmoitusta tarvita.

 

13. VIRHEETTÖMIEN TUOTTEIDEN PALAUTUKSET

13.1 Palautuksista on aina sovittava etukäteen myyjän kanssa. Sopimatta palautettua tavaraa ei hyvitetä ja sopimatta palautettuja tavaroita säilytetään 30 päivää, jonka jälkeen ne hävitetään. Palautusten tulee tapahtua kohtuullisen ajan kuluessa tavaran toimittamisesta. Palautettavan tavaran pitää olla virheetöntä ja ehjänä alkuperäisessä toimituspakkauksessaan. Palautettaessa on aina toimitettava LK:n palautuslomake täytettynä. Muilla kun varastotuotteilla ei ole vaihto-, tai palautusoikeutta.

 

13.2 Milloin palautuksesta on sovittu, ostajalle hyvitetään 70 % palautettujen tuotteiden maksetusta kauppasummasta. Kokonaisarvoltaan alle 30,00 € palautuksia ei hyvitetä.

 

14. TOIMITUSAIKA JA VIIVÄSTYMINEN

14.1 Ennen toimitusta sopijapuolten on sovittava toimituksen tarkasta ajankohdasta (esim. kellonaika) ja vastaanottomenettelystä. Jos toimitusajankohdaksi on sovittu tietty viikko, toimituksen on tapahduttava viimeistään kyseisen viikon viimeisenä työpäivänä. Ellei tietystä ajankohdasta ole sovittu, varastotavara toimitetaan viivytyksettä.

 

14.2 Mikäli toimitus on kirjallisesti sovittu jaettavaksi selkeän kokonaisuuden muodostaviin tai tavaralajikohtaisesti yksilöityihin ja aikataulutettuihin toimituseriin, myyjä maksaa viivästyssakkoa toimituserän viivästyessä sovitusta toimitusajankohdasta 0,1 % viivästyneen toimituserän hinnasta ilman arvonlisäveroa kultakin viivästyneeltä työpäivältä, jos toimitus on kuitattu asianmukaisesti vastaanotetuksi. Viivästyssakko on enintään 7,5 % viivästyneen toimituserän hinnasta ilman arvonlisäveroa.

14.3 Ellei toimituseristä ole 14.2 -kohdan mukaisesti sovittu, viivästyssakko on 0,1 % sopimuksen mukaisesta toimituksen hinnasta ilman arvonlisäveroa kultakin viivästyneeltä työpäivältä, jos toimitus on kuitattu asianmukaisesti vastaanotetuksi. Tällöin viivästyssakko on enintään 7,5 % laskuperusteena käytetystä toimituksen hinnasta ilman arvonlisäveroa.

14.4 Vaatimus viivästyssakosta tulee esittää kirjallisesti 10 työpäivän kuluessa tavaran tosiasiallisesta toimitus- tai vastaanottopäivästä.

14.5 Mikäli sopijapuoli arvioi tavaran toimituksen tai vastaanoton viivästyvän, hänen täytyy ilmoittaa siitä viipymättä toiselle sopijapuolelle ja antaa arvioitu uusi toimitus- tai vastanottoajankohta. Jos uudesta toimitus- tai vastaanottoajankohdasta on sovittu, mahdollisen viivästyssakon laskeminen aloitetaan tästä uudesta ajankohdasta.

14.6 Jos toimitus viivästyy syystä, josta ostaja vastaa, on myyjällä oikeus laskuttaa toimitus sovitun aikataulun mukaisesti ja saada korvaus viivästyksen aiheuttamista välittömistä kustannuksista, mikäli uudesta toimitus- tai vastaanottoajankohdasta ei ole sovittu. Jos uudesta toimitus- tai vastaanottopäivästä on sovittu, laskutus ja mahdollisen korvauksen laskeminen aloitetaan tästä uudesta ajankohdasta.

 

15. LISÄYKSET JA MUUTOKSET TOIMITUKSEEN

15.1 Mikäli toimitus- tai rakennussuunnitelmia muutetaan ja muutokset aiheuttavat kustannusten tai toimitusaikataulun muuttumisen, on myyjä oikeutettu saamaan ostajalta kohonneiden kustannusten osalta lisäkorvauksen sekä velvollinen antamaan vähentyneitä kustannuksia vastaavan hyvityksen. Jos muutokset aiheuttavat toimitusaikataulun muuttumisen, on myyjä oikeutettu saamaan lisäaikaa yhteisesti sovitulla tavalla. Kustannusten muuttumista ja lisäaikaa koskevista vaatimuksista on sovittava kirjallisesti osapuolten kesken ennen muutostöihin ryhtymistä.

15.2 Pienistä ja kiireellisistä lisäyksistä ja muutoksista osapuolet voivat sopia myös suullisesti. mutta sopimus on vahvistettava niin pian kuin mahdollista kirjallisesti.

 

16. VASTAANOTTOTARKASTUS

16.1 Tavaran mukana on oltava lähetysluettelo.

 16.2 Ostajan on hänelle tavaraa luovutettaessa todettava, onko toimitus lähetysluettelon mukainen ja huolellisesti silmämääräisesti tarkastettava, että se on ulkoisesti vahingoittumaton.

16.3 Ennen tavaran käyttämistä, kiinnittämistä tai asentamista ostajan on vielä suoritettava tavaran asianmukainen tarkastus.

 

17. VIRHEEN TAI PUUTTEEN REKLAMOINTI

17.1 Näkyvästä kuljetusvahingosta tai kollien puuttumisesta, joka havaitaan tavaraa vastaanotettaessa, on ilmoitettava välittömästi rahdinkuljettajalle. Kuljetusvahingosta tai kollien puuttumisesta on tehtävä merkintä rahtikirjaan tai vastaavaan asiakirjaan silloin, kun tavaran vastaanotto kuitataan tällaiseen asiakirjaan. Mikäli kuljetusvahinko tai kollien puuttuminen havaitaan myöhemmin, siitä tulee tehdä ilmoitus rahdinkuljettajalle viipymättä. Tällainen ilmoitus pitää tehdä 10 työpäivän kuluessa puutteen havaitsemisesta, mutta kuitenkin viimeistään kuukauden kuluessa tavaran vastaanottamisesta. Kuljetusvahingosta tai kollien puuttumisesta sekä muusta näkyvästä tavaran virheestä tai puutteesta on ilmoitettava myyjälle viipymättä aina kirjallisesti.

17.2 Mikäli ostaja ei noudata edellä mainittuja reklamaatioaikoja, vaikka on havainnut tai hänen olisi pitänyt havaita virhe tai puute, hän menettää oikeutensa vedota niihin.

17.3 Reklamaatio tulee tehdä tai vahvistaa kirjallisesti ja sen tulee sisältää tiedot virheen ja puutteen laadusta sekä likimääräinen arvio niiden suuruusluokasta.

 

18. VASTUU VIRHEESTÄ JA PUUTTEESTA. TAKUUAIKA

18.1 Myyjä vastaa tavaran virheestä ja puutteesta takuuajan, joka on 24 kuukautta toimituspäivästä, ellei tavaran valmistaja ole myöntänyt tätä pidempää takuuta, jolloin myyjän takuu on valmistajan takuun mukainen. Mikäli ostaja sopimuksen mukaan antaa omalle tilaajalleen vastaavan 24 kuukauden takuun, joka alkaa vasta rakennuskohteen vastaanotosta, myyjän takuu on voimassa enintään 30 kuukautta tavaran toimituksesta myyjältä ostajalle, kuitenkin enintään niin pitkän ajan kuin ostajalla on takuuvastuu omalle tilaajalleen. 24 kuukauden takuu edellyttää valmistajan laatiman huolto-ohjelman noudattamista, johon sisältyy vähintään yksi (1) huoltokerta vuoden käytön jälkeen. Suoritettu huolto dokumentoidaan ko. tuotetta varten tehtyyn huoltopöytäkirjaan. Huoltopöytäkirjalomakkeen toimittaa tuotteen valmistaja. Myyjä luovuttaa ostajalle valmistajan takuuehdot. Jos sellaisia ei ole, myyjä ilmoittaa ostajalle kirjallisesti takuun sisällön.

18.2 Takuu ei koske tavaroita, kuten esim. lamput, joiden tavanomainen kestoaika on takuuaikaa lyhyempi, paitsi silloin kun tällaisessa tavarassa ilmenee virhe tai puute tavanomaisen kestoajan kuluessa.

 18.3 Jos tavaran virhettä tai puutetta ei voi kohtuudella havaita ennen sen asentamista, myyjä vastaa viallisen tavaran korjaamisen tai vaihtamisen aiheuttamista kohtuullisista kustannuksista, jotka johtuvat virheen paikallistamisesta, virheellisen tavaran irrottamisesta ja pois kuljettamisesta tahi korjatun tai tilalle vaihdetun uuden tavaran asentamisesta. Ennen toimenpiteisiin ryhtymistä ostajan on ilmoitettava myyjälle tarvittavista toimenpiteistä kirjallisesti tuotereklamaatio-lomakkeella, jotta myyjä ja ostaja voivat sopia menettelytavasta. Myyjällä on ensisijainen oikeus suorittaa korjaus, mikäli se aikataulullisesti ja ostajan töitä häiritsemättä on mahdollista. Jos myyjä katsoo, että korjaukseen tarvittavat toimenpiteet eivät kuulu myyjän vastuulle, hänen on viipymättä ilmoitettava siitä kirjallisesti ostajalle. Mikäli laitteen tai sen osan irrotus ja jälleenasennus edellyttävät puuttumista muuhunkin kuin myyjän laitteeseen, tästä aiheutuvista työ- ja muista kuluista sovitaan myyjän ja ostajan välillä etukäteen kirjallisesti.

18.4 Takuu on voimassa, jos tavaraa tai laitetta on käytetty huolellisesti käyttöohjeiden mukaisesti vain alkuperäiseen käyttötarkoitukseen. Myyjä ei vastaa virheistä, jotka ovat aiheutuneet asennusvirheestä, asennusohjeiden noudattamatta jättämisestä, normaalista kulumisesta, virheellisestä käytöstä, loppukäyttäjän vastuulle kuuluvien huoltotoimenpiteiden laiminlyönnin aiheuttamista vaurioista tai ostajan laiminlyönnistä.

 18.5 Mikäli myyjä ostajan kirjallisesta huomautuksesta huolimatta laiminlyö takuuvelvoitteensa täyttämisen kohtuullisessa määräajassa, ostajalla on oikeus korjata tai korjauttaa virhe tai puute myyjän kustannuksella. Ostajan on ennen virheen korjauttamista kirjallisesti ilmoitettava tästä myyjälle.

 18.6 Myyjä vastaa takuuaikansa jälkeenkin sellaisista virheistä, puutteista ja haitoista, joiden ostaja näyttää aiheutuneen myyjän törkeästä laiminlyönnistä tai täyttämättä jääneestä suorituksesta ja joita ostaja ei ole kohtuuden mukaan voinut havaita takuuajan kuluessa. Tästäkin vastuusta myyjä on vapaa, kun 10 vuotta on kulunut tavaran toimituksesta ostajalle.

 

19. VÄLILLISET VAHINGOT

Myyjä ei vastaa välillisistä vahingoista, ellei kyse ole myyjän törkeästä laiminlyönnistä tai ellei välillisten vahinkojen korvaamisesta ole kauppakohtaisesti sovittu. Välillisiä vahinkoja ovat esimerkiksi tuotannon keskeytyminen tai liikevaihdon vähentyminen, saamatta jäänyt voitto tai muu vaikeasti ennakoitava vahinko. Osapuolille suositellaan vastuuvakuutuksen ottamista.

 

20. VAKUUS

Mikäli sopijapuolella on perusteltu syy olettaa, ettei toinen sopijapuoli tule täyttämään hänelle kuuluvaa toimitus- tai maksuvelvollisuutta, on hänellä oikeus vaatia toiselta sopijapuolelta hyväksyttävä vakuus. Ellei vakuutta anneta, vakuuksia vaatineella sopijapuolella on oikeus purkaa kauppa, ei kuitenkaan jo kiinteästi asennettujen tavaroiden osalta.

 

21. OMISTUSOIKEUDEN SIIRTYMINEN

Tavaran omistusoikeus siirtyy myyjältä ostajalle vasta kun tavara on maksettu kokonaisuudessaan, ellei voimassa olevasta lainsäädännöstä muuta johdu.

 

22. SOPIMUKSEN PURKAMINEN

22.1 Jos jompikumpi sopijapuoli syyllistyy sopimusvelvollisuuksiensa olennaiseen laiminlyöntiin, toisella sopijapuolella on oikeus purkaa sopimus ilmoitettuaan tästä ensin kirjallisesti, ellei laiminlyöntiä ole kohtuullisessa määräajassa korjattu.

22.2 Mikäli ostaja on laiminlyönyt maksuvelvollisuutensa, myyjällä on sopimuksen purkamisen sijasta oikeus väliaikaisesti keskeyttää toimitus, kunnes erääntynyt maksu on suoritettu tai sen suorittamisesta on sovittu. Sovitun toimitusajan katsotaan tällöin siirtyneen vastaavasti.

22.3 Sopimus voidaan purkaa kokonaisuudessaan, mikäli viivästynyt tai virheellinen tavara on olennainen osa kokonaistoimitusta ja se liittyy jo toimitettuihin tavaroihin tai myöhemmin toimitettaviin tavaroihin siten, että sen virhe tai viivästyminen aiheuttaisi merkittäviä kustannuksia purkamiseen oikeutetulle sopijapuolelle, mikäli hän ei peruisi kauppaa. Ostaja on velvollinen suorittamaan sovitun hinnan purkutapauksessa sellaisen tavaran osalta, jota ei ole palautettu myyjälle.

22.4 Sopimuksen purkaantuessa myyjän viivästyksen vuoksi on ostajalla mahdollisen viivästyssakon lisäksi oikeus saada korvaus sopimuksen täyttämättä jättämisestä johtuvista kuluista ja vahingoista. Korvaukset kaikkiaan eivät saa ylittää 7,5 % purkamisen kohteena olevan toimituksen arvosta. Kohdan 14 mukainen viivästyssakko suoritetaan purkutilanteessa kuitenkin aina täysimääräisenä.

22.5 Sopimuksen purkautuessa ostajasta johtuvan viivästyksen vuoksi korvaukset, jotka ostajan on myyjälle suoritettava, eivät kaikkiaan saa ylittää purkamisen kohteena olevan toimituksen hintaa.

22.6 Sopijapuoli voi purkaa kaupan vaatimatta ensin 20 -kohdan mukaisesti vakuuksia, mikäli toinen sopijapuoli asetetaan konkurssiin.

 22.7 Kummallakin sopijapuolella on oikeus ilman vahingonkorvausvelvollisuutta purkaa sopimus, mikäli hankinta tai toimitus on pakko keskeyttää sodan, liikekannallepanon tai vaikutuksiltaan niihin verrattavan ylivoimaisen esteen vuoksi pitkäksi, epämääräiseksi ajaksi. Kumpikin sopijapuoli on velvollinen viipymättä kirjallisesti ilmoittamaan esteestä toiselle sopijapuolelle.

 

23. YLIVOIMAINEN ESTE

23.1 Näiden toimitusehtojen viivästystä koskevista määräyksistä riippumatta sopijapuolella on oikeus saada kohtuullinen pidennys sopimuksen edellyttämien velvollisuuksiensa täyttämisaikaan, jos velvollisuuden täyttämisen estää tai tekee kohtuuttoman vaikeaksi ylivoimainen este, kuten sota, kapina, vienti- tai tuontikielto, luonnonmullistus tai toimitusta olennaisesti haittaavat poikkeukselliset sääolosuhteet, yleisen liikenteen tai energian jakelun keskeytyminen, tulipalo tai työselkkaus tai muu yhtä merkittävä tai epätavallinen syy.

23.2 Mikäli tavaran valmistuksessa tarvittavien raaka-aineiden, tarvikkeiden tai laitteiden saaminen vaikeutuu tai viivästyy jostakin edellä

 23.3 -kohdassa mainitusta, myyjän vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä, eikä myyjä voi ilman kohtuutonta ajanhukkaa ja kustannuksia suorittaa näitä hankintoja muualta, saa myyjä tarpeellisen ja riittävän pidennyksen toimitusaikaansa.

LK Systems Oyn yleiset myynti- ja toimitusehdot (1).pdf